Regulamin Sklepu Internetowego ARTYZAN Marcin Skwarek

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez ARTYZAN Marcin Skwarek z siedzibą przy ul. Kopalnianej 2 A, 32-540 Trzebinia posiadający nadany NIP: 628 192 68 89, oraz REGON 851720221, prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem url: www.kreatywnemaluchy.pl
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym Klientem, a ARTYZAN Marcin Skwarek, zwanym sprzedającym.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na terenie Polski.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod nazwą www.kreatywnemauchy.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta od zawartych w nim zasad.
 • Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


§ 2. Identyfikacja Klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. ARTYZAN Marcin Skwarek nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 • ARTYZAN Marcin Skwarek zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


§ 3. Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


§ 4. Przedmiot działalności

 • Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.kreatywnemaluchy.pl jest sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 • Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Zdjęcia oferowanych towarów są autorstwa ARTYZAN Marcin Skwarek . Właściciel tym samym informuje, że dołożył wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę towaru. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności.


§ 5. Zamówienia

 • Zamówienie w Sklepie Internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.kreatywnemaluchy.pl
 • Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 • Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Złożone i potwierdzone zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją towaru dla Zamawiającego na okres 7 dni
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 • Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy
  ARTYZAN Marcin Skwarek
  BRE Oddział Bankowości Detalicznej
  53 1140 2017 0000 4702 1263 5738
 • Wpłata powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Wyjątkiem jest złożenie i potwierdzenie realizacji zamówienia z opcją „płatność przy odbiorze”, gdzie skutek ten powstaje z datą dostarczenia towaru do Klienta.


§ 6. Ceny
Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego www.kreatywnemaluchy.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

§ 7. Realizacja Zamówienia

 • Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 30 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościach o czym Zamawiający zostanie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 • Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia wyłączając zamówienia płatne przelewem, których realizacja następuje po zaksięgowaniu zapłaty.
 • Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone
 • Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu Paragon lub faktura VAT. Warunkiem koniecznym do otrzymania faktury VAT jest wpisanie w formularzu zamówienia danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Brak podania numeru NIP uniemożliwia realizację zamówienia i w przypadku braku uzupełnienia tej informacji zamówienie zostanie anulowane.
 • Wysyłka towaru zostanie każdorazowo potwierdzona mailem z numerem nadania przesyłki wysłanym na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.


§ 8. Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 • Koszty dostawy wyliczane są automatycznie przed zatwierdzeniem zamówienia i zależą od miejsca przeznaczenia, sposobu transportu, płatności oraz wagi i gabarytów wybranych produktów oraz sposobu opakowania. Całkowita suma kosztów dostawy widoczna podana jest przed końcową akceptacją zamówienia.
 • Sprzedawca. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
 • Sprzedawca informuje o możliwości odebrania towaru osobiście
 •     w siedzibie firmy ARTYZAN Marcin Skwarek, przy ul. Kopalnianej 2A , 32-540 Trzebinia, w dniach roboczych w godzinach 8.00 -16.00


 § 9. Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 poz. 827) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).
 • W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem § 9 pkt 1 Zamawiający zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem . Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać wypełniony wzór oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno.
 • Przesyłkę należy wysłać na adres:
  ARTYZAN Marcin Skwarek
  ul. Kopalniana 2A
  32-540 Trzebinia
  tel. 32 623 92 57

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

§ 10 Ograniczenia zwrotów / odstąpień od umowy.

 • Wszelkie zwroty odbywają się na koszt zwracającego.
 • Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu).
 • Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującym prawem, Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu towaru/odstąpienia od umowy, koszty dostawy towaru do Klienta nie są zwracane.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.


§ 11 Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej lub pisemnej listem poleconym na adres Sprzedającego.
 • Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Zamawiający zostanie poinformowany o wyniku reklamacji zgodnie z pełną procedurą reklamacji.

Pełna procedura reklamacji   

 • Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną i wyłączną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.
 • Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
 • Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych, a zwłaszcza różnych przeglądarek internetowych, różnego typu monitorów oraz sposobów ich ustawienia i nie mogą być w żadnym wypadku podstawą reklamacji.
 • Towar podlegający reklamacji należy odesłać wraz z paragonem za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w § 9.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.


§ 12. Prawa autorskie

 • Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.kreatywnemaluchy.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą ARTYZAN Marcin Skwarek.


§ 13. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


 Klauzula Informacyjna Dla Klientów oraz Współpracowników Handlowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu https://kreatywnemaluchy.pl/ jest firma ARTYZAN Marcin Skwarek z siedzibą: 32-540 Trzebinia, ul. Kopalniana 2A.
 2. Dane kontaktowe Firmy: adres e-mail handlowy@kreatywnemaluchy.pl lub listownie, na adres siedziby.
 3. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
 • świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie https://kreatywnemaluchy.pl/ ,
 • udostępnienia Sklepu w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi portalu https://kreatywnemaluchy.pl/ oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Payu.pl - podmiot świadczący usługi płatności on-line.
 • GLS – podmiot świadczący usługi w zakresie logistyki.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


QR code

Recently Viewed

No products

Menu