Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Warsztaty Plastyczne

 

Regulamin Sklepu Internetowego ARTYZAN Marcin Skwarek

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez ARTYZAN Marcin Skwarek z siedzibą przy ul. Kopalnianej 2 A, 32-540 Trzebinia posiadający nadany NIP: 628 192 68 89, oraz REGON 851720221, prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem url: www.kreatywnemaluchy.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym Klientem, a ARTYZAN Marcin Skwarek, zwanym sprzedającym.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na terenie Polski.
 4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod nazwą www.kreatywnemauchy.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta od zawartych w nim zasad.
 5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§ 2. Identyfikacja Klienta

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. ARTYZAN Marcin Skwarek nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 2. ARTYZAN Marcin Skwarek zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


§ 3. Polityka ochrony prywatności

 1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).


§ 4. Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.kreatywnemaluchy.pl jest sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Zdjęcia oferowanych towarów są autorstwa ARTYZAN Marcin Skwarek . Właściciel tym samym informuje, że dołożył wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę towaru. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Sprzedający nie ponosi za nie odpowiedzialności.

§ 5. Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.kreatywnemaluchy.pl
 2. Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdzam" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 3. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Złożone i potwierdzone zamówienia jest jednoznaczne z rezerwacją towaru dla Zamawiającego na okres 7 dni
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 6. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy
  ARTYZAN Marcin Skwarek
  BRE Oddział Bankowości Detalicznej
  53 1140 2017 0000 4702 1263 5738
 7. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Wyjątkiem jest złożenie i potwierdzenie realizacji zamówienia z opcją „płatność przy odbiorze”, gdzie skutek ten powstaje z datą dostarczenia towaru do Klienta.

§ 6. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego www.kreatywnemaluchy.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

§ 7. Realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji do 30 dni roboczych w wyjątkowych okolicznościach o czym Zamawiający zostanie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia wyłączając zamówienia płatne przelewem, których realizacja następuje po zaksięgowaniu zapłaty.
 3. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem którego zamówienie ma być dostarczone
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu Paragon lub faktura VAT. Warunkiem koniecznym do otrzymania faktury VAT jest wpisanie w formularzu zamówienia danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Brak podania numeru NIP uniemożliwia realizację zamówienia i w przypadku braku uzupełnienia tej informacji zamówienie zostanie anulowane.
 5. Wysyłka towaru zostanie każdorazowo potwierdzona mailem z numerem nadania przesyłki wysłanym na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

§ 8. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 3. Koszty dostawy wyliczane są automatycznie przed zatwierdzeniem zamówienia i zależą od miejsca przeznaczenia, sposobu transportu, płatności oraz wagi i gabarytów wybranych produktów oraz sposobu opakowania. Całkowita suma kosztów dostawy widoczna podana jest przed końcową akceptacją zamówienia.
 4. Sprzedawca. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)
 5. Sprzedawca informuje o możliwości odebrania towaru osobiście
  w siedzibie firmy ARTYZAN Marcin Skwarek, przy ul. Kopalnianej 2A , 32-540 Trzebinia, w dniach roboczych w godzinach 8.00 -16.00

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 poz. 827) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniem § 9 pkt 1 Zamawiający zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni na własny koszt zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem . Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania. Zwrot musi zawierać wypełniony wzór oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie zostało wysłane osobno.

wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Przesyłkę należy wysłać na adres:

ARTYZAN Marcin Skwarek
ul. Kopalniana 2A
32-540 Trzebinia
tel. 32 623 92 57

§ 10 Ograniczenia zwrotów / odstąpień od umowy.

 1. Wszelkie zwroty odbywają się na koszt zwracającego.
 2. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu).
 3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującym prawem, Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu towaru/odstąpienia od umowy, koszty dostawy towaru do Klienta nie są zwracane.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.

§ 11 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane w wersji elektronicznej lub pisemnej listem poleconym na adres Sprzedającego.
 2. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia. Zamawiający zostanie poinformowany o wyniku reklamacji zgodnie z pełną procedurą reklamacji.

  PEŁNA PROCEDURA reklamacji
 3. Przy dostawie towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, czy jest nienaruszona, jak również czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną i wyłączną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji wad, które mogły być stwierdzone przy dostawie towaru.
 4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
 5. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych, a zwłaszcza różnych przeglądarek internetowych, różnego typu monitorów oraz sposobów ich ustawienia i nie mogą być w żadnym wypadku podstawą reklamacji.
 6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać wraz z paragonem za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany w § 9.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

§ 12. Prawa autorskie

 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.kreatywnemaluchy.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą ARTYZAN Marcin Skwarek.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Klauzula Informacyjna Dla Klientów oraz Współpracowników Handlowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

   1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu https://kreatywnemaluchy.pl/ jest firma ARTYZAN Marcin Skwarek z siedzibą: 32-540 Trzebinia, ul. Kopalniana 2A.

Dane kontaktowe Firmy: adres e-mail handlowy@kreatywnemaluchy.pl lub listownie, na adres siedziby.

   1. Firma przetwarza dane osobowe w celach:

świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie https://kreatywnemaluchy.pl/ ,

udostępnienia Sklepu w celu sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

   1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą.

   1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

   1. Odbiorcami danych osobowych będą:

podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi portalu https://kreatywnemaluchy.pl/ oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,

podmioty świadczące usługi dostawy produktów, – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

Payu.pl - podmiot świadczący usługi płatności on-line.

GLS – podmiot świadczący usługi w zakresie logistyki.

   1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.